Sri Guru Granth Sahib Ji, English Translation by Dr. Sant Singh Khalsa, MD; Phonetic Transliteration by Dr. Kulbir Singh Thind, MD

1430

pMc rwgnI sMig aucrhI ] (1430-1)
panch raagnee sang uchrahee.
It is accompanied by the voices of its five Raaginis:

pRQm BYrvI iblwvlI ] (1430-1)
paratham bhairvee bilaavalee.
First come Bhairavee, and Bilaavalee;

puMinAwkI gwvih bMglI ] (1430-1)
punni-aakee gaavahi banglee.
then the songs of Punni-aakee and Bangalee;

puin AslyKI kI BeI bwrI ] (1430-1)
pun aslaykhee kee bha-ee baaree.
and then Asalaykhee.

ey BYrau kI pwcau nwrI ] (1430-2)
ay bhairo kee paacha-o naaree.
These are the five consorts of Bhairao.

pMcm hrK idswK sunwvih ] (1430-2)
pancham harakh disaakh sunaaveh.
The sounds of Pancham, Harakh and Disaakh;

bMgwlm mDu mwDv gwvih ]1] (1430-2)
bangaalam maDh maaDhav gaavahi. ||1||
the songs of Bangaalam, Madh and Maadhav. ||1||

llq iblwvl gwvhI ApunI ApunI BWiq ] (1430-3)
lalat bilaaval gaavhee apunee apunee bhaaNt.
Lalat and Bilaaval - each gives out its own melody.

Ast puqR BYrv ky gwvih gwien pwqR ]1] (1430-3)
asat putar bhairav kay gaavahi gaa-in paatar. ||1||
when these eight sons of Bhairao are sung by accomplished musicians. ||1||

duqIAw mwlkausk Awlwpih ] (1430-4)
dutee-aa maalka-usak aalaapeh.
In the second family is Maalakausak,

sMig rwgnI pwcau Qwpih ] (1430-4)
sang raagnee paacha-o thaapeh.
who brings his five Raaginis:

goNfkrI Aru dyvgMDwrI ] (1430-4)
goNdkaree ar dayvganDhaaree.
Gondakaree and Dayv Gandhaaree,

gMDwrI sIhuqI aucwrI ] (1430-5)
ganDhaaree seehutee uchaaree.
the voices of Gandhaaree and Seehutee,

DnwsrI ey pwcau gweI ] (1430-5)
Dhanaasree ay paacha-o gaa-ee.
and the fifth song of Dhanaasaree.

mwl rwg kausk sMig lweI ] (1430-5)
maal raag ka-usak sang laa-ee.
This chain of Maalakausak brings along :

mwrU msqAMg myvwrw ] (1430-6)
maaroo masatang mayvaaraa.
Maaroo, Masta-ang and Mayvaaraa,

pRblcMf kausk auBwrw ] (1430-6)
parabalchand ka-usak ubhaaraa.
Prabal, Chandakausak,

KauKt Aau Baurwnd gwey ] (1430-6)
kha-ukhat a-o bha-uraanad gaa-ay.
Khau, Khat and Bauraanad singing.

Ast mwlkausk sMig lwey ]1] (1430-6)
asat maalka-usak sang laa-ay. ||1||
These are the eight sons of Maalakausak. ||1||

puin AwieAau ihMfolu pMc nwir sMig Ast suq ] (1430-7)
pun aa-i-a-o hindol panch naar sang asat sut.
Then comes Hindol with his five wives and eight sons;

auTih qwn klol gwien qwr imlwvhI ]1] (1430-7)
utheh taan kalol gaa-in taar milaavahee. ||1||
it rises in waves when the sweet-voiced chorus sings. ||1||

qylgI dyvkrI AweI ] (1430-8)
taylangee dayvkaree aa-ee.
There come Taylangee and Darvakaree;

bsMqI sMdUr suhweI ] (1430-8)
basantee sandoor suhaa-ee.
Basantee and Sandoor follow;

srs AhIrI lY Bwrjw ] (1430-8)
saras aheeree lai bhaarjaa.
then Aheeree, the finest of women.

sMig lweI pWcau Awrjw ] (1430-9)
sang laa-ee paaNcha-o aarjaa.
These five wives come together.

surmwnd Bwskr Awey ] (1430-9)
surmaanand bhaaskar aa-ay.
The sons: Surmaanand and Bhaaskar come,

cMdRibMb mMgln suhwey ] (1430-9)
chandarbimb manglan suhaa-ay.
Chandrabinb and Mangalan follow.

srsbwn Aau Awih ibnodw ] (1430-9)
sarasbaan a-o aahi binodaa.
Sarasbaan and Binodaa then come,

gwvih srs bsMq kmodw ] (1430-10)
gaavahi saras basant kamodaa.
and the thrilling songs of Basant and Kamodaa.

Ast puqR mY khy svwrI ] (1430-10)
asat putar mai kahay savaaree.
These are the eight sons I have listed.

puin AweI dIpk kI bwrI ]1] (1430-10)
pun aa-ee deepak kee baaree. ||1||
Then comes the turn of Deepak. ||1||

kCylI ptmMjrI tofI khI Alwip ] (1430-11)
kachhaylee patmanjree todee kahee alaap.
Kachhaylee, Patamanjaree and Todee are sung;

kwmodI Aau gUjrI sMig dIpk ky Qwip ]1] (1430-11)
kaamodee a-o goojree sang deepak kay thaap. ||1||
Kaamodee and Goojaree accompany Deepak. ||1||

kwlkw kuMql Aau rwmw ] (1430-11)
kaalankaa kuntal a-o raamaa.
Kaalankaa, Kuntal and Raamaa,

kmlkusm cMpk ky nwmw ] (1430-12)
kamalkusam champak kay naamaa.
Kamalakusam and Champak are their names;

gaurw Aau kwnrw klwnw ] (1430-12)
ga-uraa a-o kaanraa kal-yaanaa.
Gauraa, Kaanaraa and Kaylaanaa;

Ast puqR dIpk ky jwnw ]1] (1430-12)
asat putar deepak kay jaanaa. ||1||
these are the eight sons of Deepak. ||1||

sB imil isrIrwg vY gwvih ] (1430-13)
sabh mil sireeraag vai gaavahi.
All join together and sing Siree Raag,

pWcau sMig brMgn lwvih ] (1430-13)
paaNcha-o sang barangan laaveh.
which is accompanied by its five wives.:

bYrwrI krnwtI DrI ] (1430-13)
bairaaree karnaatee Dharee.
Bairaaree and Karnaatee,

gvrI gwvih AwswvrI ] (1430-14)
gavree gaaveh aasaavaree.
the songs of Gawree and Aasaavaree;

iqh pwCY isMDvI AlwpI ] (1430-14)
tih paachhai sinDhvee alaapee.
then follows Sindhavee.

isrIrwg isau pWcau QwpI ]1] (1430-14)
sireeraag si-o paaNcha-o thaapee. ||1||
These are the five wives of Siree Raag. ||1||

swlU swrg swgrw Aaur goNf gMBIr ] (1430-14)
saaloo saarag saagraa a-or gond gambheer.
Saaloo, Saarang, Saagaraa, Gond and Gambheer

Ast puqR sRIrwg ky guMf kuMB hmIr ]1] (1430-15)
asat putar sareeraag kay gund kumbh hameer. ||1||
- the eight sons of Siree Raag include Gund, Kumb and Hameer. ||1||

Kstm myG rwg vY gwvih ] (1430-15)
khastam maygh raag vai gaavahi.
In the sixth place, Maygh Raag is sung,

pWcau sMig brMgn lwvih ] (1430-16)
paaNcha-o sang barangan laaveh.
with its five wives in accompaniment:

soriT goNf mlwrI DunI ] (1430-16)
sorath gond malaaree Dhunee.
Sorat'h, Gond, and the melody of Malaaree;

puin gwvih Awsw gun gunI ] (1430-16)
pun gaavahi aasaa gun gunee.
then the harmonies of Aasaa are sung.

aUcY suir sUhau puin kInI ] (1430-17)
oochai sur sooha-o pun keenee.
And finally comes the high tone Soohau.

myG rwg isau pWcau cInI ]1] (1430-17)
maygh raag si-o paaNcha-o cheenee. ||1||
These are the five with Maygh Raag. ||1||

bYrwDr gjDr kydwrw ] (1430-17)
bairaaDhar gajDhar kaydaaraa.
Bairaadhar, Gajadhar, Kaydaaraa,

jblIDr nt Aau jlDwrw ] (1430-18)
jableeDhar nat a-o jalDhaaraa.
Jabaleedhar, Nat and Jaladhaaraa.

puin gwvih sMkr Aau isAwmw ] (1430-18)
pun gaavahi sankar a-o si-aamaa.
Then come the songs of Shankar and Shi-aamaa.

myG rwg puqRn ky nwmw ]1] (1430-18)
maygh raag putran kay naamaa. ||1||
These are the names of the sons of Maygh Raag. ||1||

Kst rwg auin gwey sMig rwgnI qIs ] (1430-19)
khasat raag un gaa-ay sang raagnee tees.
So all together, they sing the six Raagas and the thirty Raaginis,

sBY puqR rwgMn ky ATwrh ds bIs ]1]1] (1430-19)
sabhai putar raagann kay athaarah das bees. ||1||1||
and all the forty-eight sons of the Raagas. ||1||1||

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Sahib Ji, English Translation by Dr. Sant Singh Khalsa, MD; Phonetic Transliteration by Dr. Kulbir Singh Thind, MD