Raag Index
To go to a particular raag, click on its corresponding Ang (page) number
jpu Ang 1
jup
so dru Ang 8
So Dar
so purKu Ang 10
So Purakh
soihlw Ang 12
Sohilaa
isrI rwgu Ang 14
Siree Raag
rwgu mwJ Ang 94
Raag Maajh
rwgu gauVI Ang 151
Raag Gauree
rwgu Awsw Ang 347
Raag Aasaa
rwgu gUjrI Ang 489
Raag Goojaree
rwgu dyvgMDwrI Ang 527
Raag Dayvgandhaaree
rwgu ibhwgVw Ang 537
Raag Bihaagraa
rwgu vfhMsu Ang 557
Raag Wadahans
rwgu soriT Ang 595
Raag Sorat'h
rwgu DnwsrI Ang 660
Raag Dhanaasaree
rwgu jYqsrI Ang 696
Raag Jaitsree
rwgu tofI Ang 711
Raag Todee
rwgu bYrwVI Ang 719
Raag Bairaaree
rwgu iqlµg Ang 721
Raag Tilang
rwgu sUhI Ang 728
Raag Soohee
rwgu iblwvlu Ang 795
Raag Bilaaval
rwgu goNf Ang 859
Raag Gond
rwgu rwmklI Ang 876
Raag Raamkalee
rwgu nt nwrwien Ang 975
Raag Nat Naaraayan
rwgu mwlI gauVw Ang 984
Raag Maalee Gauraa
rwgu mwrU Ang 989
Raag Maaroo
rwgu quKwrI Ang 1107
Raag Tukhaari
rwgu kydwrw Ang 1118
Raag Kaydaaraa
rwgu BYrau Ang 1125
Raag Bhairao
rwgu bsMqu Ang 1168
Raag Basant
rwgu swrg Ang 1197
Raag Saarang
rwgu mlwr Ang 1254
Raag Malaar
rwgu kwnVw Ang 1294
Raag Kaanrhaa
rwgu kilAwn Ang 1319
Raag Kali-aan
rwgu pRBwqI Ang 1327
Raag Prabhaatee
rwgu jYjwvMqI Ang 1352
Raag Jaijaavantee
slok shsikRqI mhlw 1 Ang 1353
Shalok Sehskritee, First Mehl
slok shsikRqI mhlw 5 Ang 1353
Shalok Sehskritee, Fifth Mehl
mhlw 5 gwQw Ang 1360
Fifth Mehl, Gaat'haa
Punhy mhlw 5 Ang 1361
Phunhay, Fifth Mehl
cauboly mhlw 5 Ang 1363
Chaubolas, Fifth Mehl
slok Bgq kbIr jIau ky Ang 1364
Shaloks Of Devotee Kabeer Jee
slok syK PrId ky Ang 1377
Shaloks Of Shaykh Fareed Jee
svXy sRI muKbwk´ mhlw 5 Ang 1385
Swaiyas From The Mouth Of The Great Fifth Mehl
slok vwrW qy vDIk Ang 1410
Shaloks In Addition To The Vaars
slok mhlw 9 Ang 1426
Shalok, Ninth Mehl
muMdwvxI mhlw 5 Ang 1429
Mundaavanee, Fifth Mehl
rwg mwlw Ang 1429
Raag Maalaa
 

TOP OF PAGE